Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Twoje wsparcie jest dla nas ważne

KONTAKT

Stowarzyszenie Miłośników
Sztuki w Jaworzu

sms.jaworze@vp.pl

tel.

502 329 679

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI NA FACEBOOK'USTATUT STOWARZYSZENIA


 
 
STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
   
 
Rozdział I
Postanowienia ogóle 
 
§ 1
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)
 
§ 2
 1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem o cechach niezarobkowych, zawiązanym dla budowy i umacniania kultury narodowej
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zachowaniem przepisów, terytoria innych państw.
 
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jaworze
 
§ 5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.
 
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Praca członków Zarządu Stowarzyszenia wykraczająca poza obowiązki związane z pełnioną funkcją oraz obowiązki statutowe, może być wynagradzana.
 
§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 8
Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, federacji i podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną, w tym turystycznych i sportowych. Stowarzyszenie może tworzyć wspólnie z innymi podmiotami – na zasadach określonych w odrębnych przepisach - spółdzielnie socjalne, jeżeli jest to uzasadnione celami Stowarzyszenia.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
 
§ 9
 1. Celem Stowarzyszenia jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach sztuki, popularyzacja najbardziej wartościowych i nie tylko przejawów twórczości artystycznej, roztaczanie opieki nad twórcami, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim. Przez realizację powyższego celu Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu kultury narodowej.
Stowarzyszenie działa również na rzecz rozbudzania i popierania inicjatyw sprzyjających rozwojowi kultury, promocji i działania na rzecz pełnej integracji z kulturą Unii Europejskiej (UE).
 
 1. Celem Stowarzyszenia jest również:
 1. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i państwami,
 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 7. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 8. działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
§ 10
 1.  Stowarzyszenie swe cele w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizuje poprzez:
 1. inspirowanie współczesnej twórczości ludowej wychodzącej z tradycji i dorobku kultury polskiej, dbałość o wartości artystyczne tejże twórczości i zabezpieczenie jej kontynuacji poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, wykłady, odczyty itp.;
 2. prezentację twórców oraz ich twórczości poprzez wystawy, prezentacje, pokazy, kiermasze, spotkania i inne formy, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się ochroną i upowszechnianiem sztuki w kraju i zagranicą;
 3. czynienie starań o wydawnictwa i publikacje dorobku twórczości ludowej z zakresu pisarstwa, plastyki, muzyki, teatru, filmu i innych dyscyplin, podejmowanie własnych wydawnictw w formie projektu, druków ulotnych, broszur informacyjnych oraz książek;
 4. wydobywanie i zapisywanie podań, baśni, legend ludowych, pieśni, przyśpiewek i obyczajów, zbieranie i zabezpieczanie dorobku piśmiennictwa, folkloru i sztuki ludowej, tworzenie w tym celu wyspecjalizowanych agend Stowarzyszenia;
 5. utrzymywanie łączności między twórcami, otaczanie ich opieką i pomocą w oparciu o własne wypracowane środki, występowanie o pomoc i opiekę do odpowiednich instytucji i władz zajmujących się ochroną sztuki i sprawami bytowymi;
 6. reprezentowanie twórców;
 7. pozyskiwanie środków na rozwój sztuki, warsztaty, szkolenia i inne projekty ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 8. działania na rzecz propagowania i inspirowania aktywności artystycznej i twórczej wśród osób w wieku powyżej 50 roku życia;
 9. realizację programów artystycznych skierowanych na rozwój osób w wieku powyżej 50 roku życia;
 10. realizację i propagowanie idei efektywnego wykorzystania energii w projektach artystycznych.
 1. W zakresie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i państwami Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez udział w programach pomocowych i promocji UE.
 2. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności przez tworzenie i realizację programów mających na celu pozyskanie pomocy finansowej na prowadzenie zajęć terapii zajęciowej, arteterapii, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej;
  2. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  3. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
  4. realizowanie programów i projektów skierowanych na zwiększenie aktywności osób powyżej 50 roku życia.
 1. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem;
 2. aktywną pomoc dla zwalnianych pracowników w uzyskaniu zatrudnienia lub w samozatrudnieniu, poprzez organizację warsztatów i szkoleń mających na celu wzrost aktywności zawodowej na lokalnym rynku;
 3. współpracę z organizacjami, wyższymi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie ograniczenia bezrobocia;
 4. realizowanie programów i projektów skierowanych na zwiększenie aktywności osób powyżej 50 roku życia.
 1. W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. świadczenie usług informacyjnych dla sektora MSP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie zewnętrznego finansowania rozwoju firm, zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, zasobów ludzkich i innowacji;
 2. organizowanie przedsięwzięć skierowanych na rozwój i promocję małych i średnich przedsiębiorstw oraz angażowanie do nich instytucji regionalnych, firm i osób fizycznych;
 3. organizowanie i prowadzenie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej z innymi regionami w kraju i za granicą;
 4. realizowanie programów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr;
 5. współpracę z organizacjami, wyższymi uczelniami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
 6. działania zmierzające do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych.
 1. W zakresie działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie przedsięwzięć promocyjnych oraz udział w przedsięwzięciach marketingowych dotyczących potencjału turystycznego regionu w kraju i za granicą;
  2. prowadzenie działalności wydawniczej na rzecz promocji turystycznej regionu.
 2. W zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. zaangażowanie w projekty związane z efektywnymi sposobami wykorzystywania energii w projektach artystycznych;
  2. propagowanie idei efektywnego wykorzystywania energii;
  3. wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele również przez:
  1. udzielanie pomocy członkom wspierającym w realizacji ich zadań statutowych;
  2. działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych;
  3. współpracę z organizacjami i podmiotami realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia;
  4. udział w programach pomocowych,
  5. pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia ze źródeł krajowych i zagranicznych;
  6. działalność oświatową, w szczególności szkolenia, wykonywanie opinii;
  7. organizowanie przedsięwzięć promocyjnych oraz udział w przedsięwzięciach marketingowych dotyczących potencjału gospodarczego i turystycznego oraz kulturowego regionu w kraju i za granicą;
  8. budowanie partnerstw osób i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnej kultury;
  9. tworzenie systemu edukacji ekonomiczno-organizacyjnej, ukierunkowanej na potrzeby zmian strukturalnych w gospodarce, turystyce, kulturze;
  10. przedkładanie opinii na temat programów rozwojowych regionu zainteresowanym podmiotom, w tym organom administracji publicznej.
 
§ 10a
 1. W zakresie wskazanym w § 10 Statutu Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności to:
  1. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;
  2. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
  3. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
  4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
  5. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
  6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z;
  7. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z;
  8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;
  9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z
  10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
  11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej izarządzania- PKD 70.22.Z;
  12. Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z;
  13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
  14. Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B;
  15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw o kongresów – PKD 82.30.Z;
  16. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;
  17. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
  18. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z;
  19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59.B;
  20. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z;
  21. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z;
  22. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z;
  23. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
  24. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z;
  25. Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z;
  26. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z;
  27. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
  28. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;
  29. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
 
 1. Stowarzyszenie może prowadzić również działalność odpłatną pożytku publicznego, która wg Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:
  1. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z;
  2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z;
  3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z;
  4. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
  5. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z;
  6. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.
 
§ 11
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność, o której mowa w § 9.
§ 12
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje następujące pozycje:
 1. Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z;
 2. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z;
 3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13.Z;
 4. Introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z;
 5. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne – PKD 23.19.Z;
 6. Produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z;
 7. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych - PKD 23.41.Z;
 8. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych – PKD 23.49.Z;
 9. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z;
 10. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych – PKD 32.12.Z;
 11. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych – PKD 32.13.Z;
 12. Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z;
 13. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z;
 14. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z;
 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z;
 16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;
 17. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
 18. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z;
 19. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.81.Z;
 20. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona w na straganach i targowiskach – PKD 47.82.Z;
 21. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.89.Z;
 22. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;
 23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;
 24. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A;
 25. Ruchome placówki gastronomiczne - 56.10.B;
 26. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z;
 27. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z;
 28. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
 29. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
 30. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
 31. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
 32. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;
 33. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;
 34. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
 35. Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
 36. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
 37. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z;
 38. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
 39. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
 40. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;
 41. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;
 42. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
 43. Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
 44. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
 45. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z;
 46. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z;
 47. Działalność agencji pracy tymczasowej - 78.20.Z;
 48. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z;
 49. Działalność pośredników turystycznych– PKD 79.11.B;
 50. Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z;
 51. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - PKD 79.90.A;
 52. Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B;
 53. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C;
 54. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z;
 55. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z;
 56. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
 57. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
 58. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z;
 59. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;
 60. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
 61. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
 62. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z;
 63. Dzienna opieka nad dziećmi – PKD 88.91.Z;
 64. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z;
 65. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z;
 66. Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z;
 67. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
 68. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z tej działalności przeznaczana jest w całości na działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Stowarzyszenie określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Stowarzyszenie podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
§ 12a
Stowarzyszenie zapewnia rachunkowe wyodrębnienie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych form, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie i ich prawa i obowiązki
  
§ 13
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków studentów (ilekroć w Statucie jest mowa o członku zwyczajnym, należy przez to rozumieć również członka studenta, chyba że Statut wprowadza w tym zakresie wyraźne rozróżnienie),
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych. 
§ 15
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem studentem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych odbywająca studia, bez względu na ich kierunek, ale musi posiadać ważną legitymację studencką.
 3. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnych deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność twórczą lub rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członek honorowy jest przyjmowany przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia lub wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
§ 16
1. Członek zwyczajny oraz członek student ma prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny oraz członek student zobowiązany jest do:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. aktywnego regularnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia, w szczególności przez udział w bieżących pracach Stowarzyszenia i wsparcie administracyjne Stowarzyszenia, w wymiarze określonym przez Zarząd z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania na prace członków Stowarzyszenia.
§ 17
 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
 
§ 18
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek:
   1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
   2. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu;
   3. śmierci członka;
   4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
   5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka będącego osobą fizyczną lub utraty innych statutowych warunków członkostwa;
  2. wykluczenia przez Zarząd:
 1. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia i przyjętych w Stowarzyszeniu regulaminów;
 2. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,w szczególności w przypadki braku aktywności członka w życiu i pracach Stowarzyszenia przez okres przekraczający 6 miesięcy;
 3. z powodu nieopłacenia składek za dwa okresy składkowe;
 4. w przypadku nieregulowania innych zobowiązań względem Stowarzyszenia przez okres co najmniej pół roku;
 5. na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia;
 6. w przypadku, gdy członek nie złoży – na prośbę Zarządu - rocznego raportu z działań na rzecz Stowarzyszenia;
 7. w przypadku popełnienia czynu hańbiącego lub zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia;
 8. w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia;
 9. z powodu nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w co najmniej 2 (dwóch) Walnych Zebraniach Członków.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, skreślenia z listy członków lub wykluczenia osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Zarządu – odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta na skutek wniesionego odwołania jest ostateczna.
 2. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień w formie pisemnej lub ustnie.
 
ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
 
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Mandat członków władz Stowarzyszenia trwa od dnia ich wyboru do dnia wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasa na skutek rezygnacji z pełnionej funkcji, odwołania z pełnionej funkcji lub ustania członkostwa.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
   
§ 21
 1. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, odwołania lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 2. Skład władz może być uzupełniony również w drodze dokooptacji, zgodnie z § 27 ust. 6 Statutu oraz § 30 ust. 3 Statutu.
 
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 
§ 22
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 23
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze) i nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 6. Członek ustępujący z władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
§ 24
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie może nastąpić za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym drogą wiadomości elektronicznej oraz wiadomości tekstowej (SMS). Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do informowania Stowarzyszenia o zmianie danych kontaktowych. W przypadki braku aktualizacji danych kontaktowych, zawiadomienie przesłane zgodnie z ostatnimi znanymi Stowarzyszeniu danymi kontaktowymi członka jest uważane za skutecznie dokonane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

 
§ 25
Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian Statutu;
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie wszelkich innych sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie budżetu;
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń narzecz Stowarzyszenia;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenialub jego władze;
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkichsprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 26
   1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie umożliwiającym Stowarzyszeniu wywiązanie się z obowiązków określonych przepisami prawa.
   2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
    1. z własnej inicjatywy,
    2. na żądanie Komisji Rewizyjnej złożone w formie pisemnej i zawierające uzasadnienie,
    3. na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia doręczenia Zarządowi żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 2 powyżej.
   4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 
ZARZĄD 
 
§ 27
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzić będzie co najmniej trzech członków, funkcja Wiceprezesa powierzona zostanie dwóm członkom Zarządu.
 3. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze dokooptacji dokonanej przez co najmniej dwóch pozostałych członków Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 50% członków Zarządu.
 7. Zarząd może uchwalić regulamin działania Zarządu.
 
§ 28
 
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności, poza obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszego Statutu oraz przepisów prawa:
 1. kierowanie całością działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia;
 2. wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. gospodarowanie finansami Stowarzyszenia;
 4. przyjmowanie nowych członków;
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia oraz uchwał w przedmiocie wykluczenia;
 6. dokooptowanie członków Zarządu;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. opracowywanie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, preliminarza budżetowego, sprawozdania finansowego;
 9. proponowanie kandydatur na członków honorowych;
 10. ocena zapotrzebowania Stowarzyszenia na prace jego członków oraz opracowywanie harmonogramów prac członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania Stowarzyszenia.
 
§ 29
Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
  
§ 30
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. W przypadku wakatu, dwaj pozostali członkowie mogą dokooptować trzeciego członka spośród członków Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin swojego działania.
 
§ 31
 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
   1. osoba wchodząca w skład Zarządu;
   2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
   3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
§ 32
   1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
   2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

§ 33
 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez przewodniczącego lub dwóch członków Komisji przynajmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
 3. W wypadkach nadzwyczajnych Komisja Rewizyjna może być zwołana przez Zarząd lub na żądanie 1/10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
ROZDZIAŁ V
Majątek i Fundusze
 
§ 34
 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. ze składek członkowskich – kwartalnych;
  2. darowizn, spadków, zapisów;
  3. dotacji i ofiarności publicznej;
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  5. z działalności statutowej Stowarzyszenia;
  6. działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
  7. innych źródeł.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 
§ 35
   1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwani „osobami bliskimi”).
   2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowych celów Stowarzyszenia.
   4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  
§ 36
 1. Składki członkowskie winny być opłacone kwartalnie, co 3 miesiące, licząc od stycznia danego roku.
 2. Członkom Stowarzyszenia, którzy uzyskali status emeryta w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje prawo zmniejszenia lub zwolnienia od składek członkowskich.
 3. Składka roczna członków studentów wynosi 50 % składki normalnej.
 4. Zarząd może zwolnić lub obniżyć wysokość składki rocznej członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 5. Członkowie honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.
 
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 37
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

slider